Cookies

/Cookies
Cookies2018-05-25T14:32:10+00:00

Informácie o ochrane osobných údajov 

 

Spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice, so sídlom Južná trieda 66, 040 01 Košice je ako správca osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Spoločnosť  získava osobné údaje zákazníkov, obchodných partnerov a účastníkov marketingových akcií (ďalej len zákazník) v rozsahu registračného formulára dostupného buď on-line, najmä na webových stránkach, alebo v listinnej podobe. 

Oprávnenie spoločnosti  na spracovanie osobných údajov spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice je aj bez súhlasu zákazníkov oprávnená spracovávať ich osobné údaje z titulu  zaistení riadneho plnenia práv a povinností spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice voči zákazníkom a  oprávnených záujmov  spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice (ako napríklad spracovanie osobných údajov pre štatistické účely, informovanie zákazníkov o aktivitách spoločnosti Železničné stavby, a s. Košice, inkaso pohľadávok, predchádzanie útokov hackerov a pod.) a to najmenej po dobu trvania zmluvného vzťahu. Spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice je tiež oprávnená spracovávať osobné údaje za účelom plnenia povinností, ktoré jej boli uložené verejnoprávnymi predpisy. 

Spracovanie údajov v rámci plnenia zmluvy zahŕňa používanie údajov pre poskytovanie zmluvne dohodnutého plnenia, vrátane plnenia vyplývajúceho  z prípadného uplatnenia záruky .Spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice je ďalej oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníkov na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

Spracovávane osobné údaje uchováva spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice po dobu piatich (5) rokov od posledného obchodného kontaktu so zákazníkom lebo od jeho účasti na marketingovej lebo inej akcii spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice. Ak dochádza k spracovaniu na základe súhlasu zákazníka, jeho osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie do odvolania takého súhlasu. 

Spoločnosť Železničné stavby, a. s. Košice je oprávnená spracovávať osobné údaje pre účely uvedené v súhlase, ktorými sú realizácie marketingových aktivít, vytváranie prieskumu a obchodných štatistík, zasielanie obchodných oznámení a pozvánok na podujatia organizované spoločnosťou Železničné stavby, a. s. Košice (vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami) a poskytovanie odborných a marketingových informácií, to všetko akýmikoľvek prostriedkami komunikácie (najmä e-mailom, telefonicky, SMS správami a poštou). Analýzy vzťahujúce sa k obchodným aktivitám zákazníka a technickým aktivitám jeho technológií spočívajú predovšetkým vyhodnocovanie dát klientov s cieľom vhodného prispôsobenia ponuky produktov a skvalitnenie poskytovaných služieb, a to vrátane profilovanie. Profilovanie je spracovanie osobných údajov spočívajúce v hodnotení niektorých osobných aspektov zákazníkov, ako napríklad osobných preferencií, záujmov a nákupného správania. Využitie tohto postupu umožňuje spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice najmä oslovovať zákazníkov s ponukou tovaru a služieb, ktoré ich naozaj zaujímajú. 

Zákazníci nie sú povinní svoje osobné údaje spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice poskytnúť. V takom prípade je však spoločnosť  oprávnená neposkytovať danému zákazníkovi výhody. To isté platí aj v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Uvedeným postupom spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice, nie je zákazníkom žiadnym spôsobom odoprená možnosť nakupovať tovar a využívať služby spoločnosti. 

Overenie adresy a bonity spoločnosť si pri overovaní adresy a bonity vyžiada údaje o Vás / Vašej spoločnosti uložené v registroch dlžníkov. Toto vykonávame, ak spoločnosť Železničné stavby, a .s. Košice postupuje uzatvorením zmluvy ekonomické riziko a chce sa dotazom o bonite klienta uistiť. Zoznam registrov, ktorým spoločnosť  aktuálne sprístupňuje osobné údaje alebo ich od nich získava na ďalšie spracovanie, je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice. 

Prenos osobných údajov môže osobné údaje odovzdávať tretím stranám  za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,  ak je prenos nevyhnutný na zabezpečenie riadneho plnenia práv a povinností spoločností Železničné stavby, a. s. Košice. 

Práva zákazníkov 

Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice svoje osobné údaje, má právo požadovať od spoločnosti  prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a/alebo obmedzenie ich spracovania čl. 15 – 18 GDPR); na prenosnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky možné (čl. 20 GDPR); kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo anonymizované, ak neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie; odvolať súhlas je možné elektronicky na webových stránkach, na e-mailovej adrese  osobneudaje@zeleznicnestavby.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice.

Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Železničné stavby, a. s. Košice svoje osobné údaje, má tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasuvzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu. Uvedené práva môžu zákazníci uplatňovať v sídle spoločnosti Železničné stavby, a.s. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice alebo na e-mailovej  adrese: osobneudaje@zeleznicnestavby.sk

Prijímanie elektronických obchodných oznámení je možno zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

Dozorným orgánom verejné správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, u ktorého je možné podať sťažnosť.