PROFIL SPOLOČNOSTI

S

poločnosť bola založená v roku 1996.   V súčasnej dobe máme približne 200 zamestnancov, s bohatými skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou, stavebnú mechanizáciu a koľajovú techniku pre zabezpečenie komplexnej stavebnej činnosti na železničnej infraštruktúre. Naši zamestnanci sa dlhodobo venujú prácam na  tratiach ŽSR v Slovenskej republike aj SŽ s.o. Správa železnic státni organizace v Českej republike, z čoho plynú  bohaté skúsenosti pri výstavbách a rekonštrukciách tratí ŽSR. Skúsenosti vedenia a zamestnancov spoločnosti sú stále doplňované presadzovaním progresívnych a nových technológií a technologických postupov pri budovaní a rekonštrukciách železničných tratí.

Realizujeme práce na výstavbe vysokorýchlostných tratí, rekonštrukcie železničných a električkových tratí, rekonštrukcie trativodov a priepustov, výstavbu nástupíšť, výstavbu oporných múrov, čistenie a zriaďovanie odvodňovacích priekop. Vybudovali sme stredisko na zváranie koľajníc a defektoskopické stredisko na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, vizuálnou, ultrazvukovou, kapilárnou, magnetickou metódou a metódou vírivými prúdmi.

Počas nášho pôsobenia na trhu spoločnosť postupne zaviedla integrované manažérske systémy a je  certifikovaná v zhode s požiadavkami   noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005  a certifikát OHSAS 18001:2007 na komplexné riadenie kvality pri výstavbe a rekonštrukcií železničného zvršku, pri zváraní koľajníc a súčasti výhybiek aluminotermickým, odtavovacím stykovým zváraním alebo zváraním elektrickým oblúkom a pri nedeštruktívnom skúšaní zvarov koľajníc a súčastí výhybiek, s dôrazom na ochranu zamestnancov, bezpečnosť práce a životného prostredia. Zároveň je spoločnosť držiteľom osvedčenia subjektu zodpovedného za údržbu a v každoročnom hodnotení vo verejnom obstarávaní vystupuje ako spoľahlivý partner.

Integrované manažérske systémy  a hodnotenia kladú vysoké nároky pre všetkých zamestnancov spoločnosti na udržiavanie podmienok štandardov noriem systému, čo prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce, vedie nás k neustálemu zlepšovaniu sa, so zreteľom splniť očakávania a požiadavky v prospech spokojnosti zákazníka.

Certifikáty kladú vysoké nároky na všetkých pracovníkov a dodržiavanie podmienok certifikátov prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce.

Certifikáty

NAŠE ČINNOSTI

Výstavba, rekonštrukcia a oprava žel. tratí, výhybiek, výhybkových rozvetvení vrátane modernizácie vysokorýchlostných. žel. koridorov

Stavby železničného spodku

Opravy a údržba vlečiek

Pokladanie koľajových polí špeciálnym portálovým žeriavom Donnelli PTH-350

Realizácia umelých stavieb (Priepusty, oporné a zárubné múry)

Rekonštrukcia železničných priecestí

Výstavba a rekonštrukcie nástupíšť

Zhotovovanie kabelových trás

Zriadenie bezstykových koľají

Zváranie aluminotermické, odtavovacie stykové, el. oblúkom, technológiou Inerschield

Defektoskopické merania - ultrazvukom, kapilárnou, vizuálnou, magnetickou metódou, virivími prúdmi

Renovácia (naváranie) súčasti výhybiek

Kontinuálne merania geometrickej polohy koľaje krabom

Opravy geometrickej polohy koľaje

Iná geodetická činnosť v investičnej výstavbe

Čistenie koľajového lôžka

Regenerácia koľajových polí

Doprava materiálu po železničných tratiach

Prenájom mechanizácie, strojov a zariadení

Odstraňovanie následkov ekologických havárii a havárií na železničných tratiach

Iná stavebná činnosť

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

ĎALŠIE REALIZOVANÉ PROJEKTY

 • ŽSR – Obnova koľaje č.1 Ružomberok – Ľubochňa. 2002-2004

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia koľaje č.2. Traťový úsek železničná stanica Družstevná pri Hornáde – železničná stanica Kysak. 2001-2003

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1, Spišská Nová Ves – Vydrník. 2005

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1,2 železničná stanica Kraľovany a koľají č.1,2 Kraľovany – Turany. 2005-2006

 • ŽSR – železničná stanica Prešov – peronizácia. 2006-2007

 • ŽSR – Obnova koľaječ.2 Východná – Kráľová Lehota. 2002

 • ŽSR – Železničná stanica Krásna nad Hornádom, komplexná rekonštrukcia výhybiek so sanáciou podvalového podložia. 2002

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť, TEŽ v železničnej stanici Štrbské Pleso. 2001-2003

 • ŽSR – Oceliareň Strážske – kompletná výstavba vlečky

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia výhybiek v železničných staniciach Streda nad Bodrogom, Pribeník

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť Tatranských elektrických železníc :  Štrbské Pleso a Starý Smokovec

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť v železničnej stanici Poprad-Tatry a Vrútky

 • ŽSR – Obnova koľajovej trate širokého rozchodu  v úseku štátna hranica s Ukrajinou až Veľké Kapušany a na úseku Slanec-Slančík

CERTIFIKÁTY

ISO 9001

ISO 3834

ISO 14001

ISO 18001

Certifikát spoľahlivého partnera

KONTAKT

Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
IČO: 31 714 421
DIČ: 2020486292
IČ DPH: SK2020486292

Sekretariát

 • Tel.: +421 55 611 88 21

 • Fax: +421 55 611 88 42

 • Email: sekretariat@zeleznicnestavby.sk

Dispečer

 • Tel.: +421 55 611 88 28

Vedenie spoločnosti

 • Generálny riaditeľ: Ing. Karol Vašíček
 • Výrobný riaditeľ: Ing. Jaroslav Sivák

 • Technický riaditeľ: Ing. Milan Černica
 • Ekonomický riaditeľ: Ing. Dušana Matuová

Predstavenstvo spoločnosti

 • Predseda predstavenstva: Ing. Karol Vašíček
 • Podpredseda predstavenstva: Ing. Martin Buňák
 • Člen predstavenstva: Ing. Dušana Matuová